"Právo je umenie dobrého
a spravodlivého."

Právo - ilustračný obrázok sochy - JUDr. Mar´garéta Chlebová - Advokátska kancelária Bratislava

O našej advokátskej kancelárii

Prostredníctvom našej práce sa každý deň snažíme našim klientom prinášať riešenia na ťažké životné situácie, ktoré súvisia s ich právnymi problémami. Kladieme dôraz na tradičné hodnoty advokátskej profesie a preto našu prácu chápeme ako poslanie a vykonávame ju čestne, poctivo a diskrétne. Stojíme denne za Vašimi rozhodnutiami, často životnými rozhodnutiami, preto nám záleží na dlhodobých osobných vzťahoch a vzájomnej dôvere.

Zostávame verní svojim etickým hodnotám a poslaniu, ktorým je nielen byť silným a dôveryhodným partnerom našim klientom, ale aj napomôcť zlepšovaniu podnikateľského prostredia a venovať sa vzdelávaniu a výchove mladej generácie. Našim klientom sme oporou aj v medzinárodných transakciách. Zohľadňujúc bohatú obchodnú prax, spoločnú históriu a nadštandardné vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou.

To čo našu víziu a nás samotných posúva vpred ste vy, naši klienti.

- JUDr. Margaréta Chlebová
Podpis - JUDr. Margaréta Chlebová - Advokátska kancelária Bratislava

Oblasti pôsobenia

Prvoradým je pre nás komfort a istota klienta. Vysoko profesionálne právne služby sú dôkazom,
že za Vami stojí silný partner.

Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právnu pomoc pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, poradenstvo vo veciach zodpovednosti za škodu, riešime ochranu osobnosti, vecné bremená a právo duševného vlastníctva. Poradíme vám taktiež pri susedských sporoch.

Obchodné právo

Sústredíme sa predovšetkým na potreby podnikateľov, ktorým poskytujeme právne služby. Medzi najčastejšie patria: príprava a analýza zmlúv, zakladanie obchodných spoločností, zabezpečenie zmien zapísaných údajov, likvidácia a výmaz, príprava konania a vedenie valných zhromaždení, zvýšenie a zníženie základného imania spoločností.

Nehnuteľnosti a development

Máme rozmanité skúsenosti v oblasti stavebného práva, pričom našim klientom poskytujeme poradenstvo a podporu najmä pri kúpe, predaji a nájme nehnuteľností. Zastupujeme klientov vo všetkých fázach územného, stavebného a kolaudačného konania. Pripravujeme zmluvnú dokumentáciu podľa potrieb klientov, vrátane vytvorenia vzorových developerských zmlúv.

Rodina a vzťahy

Pomôžeme Vám urovnať a upraviť rodinné vzťahy. Zabezpečujeme komplexné právne služby v oblasti rodinného práva. Máme skúsenosti so zastupovaním pri rozvode manželstva a úprave práv k maloletým deťom a určení výživného. Zabezpečujeme kompletný právny servis pri majetkovom vysporiadaní, vypracovaní testamentov a ochrane majetku.

Medzinárodné právo

Naša kancelária sa zaoberá problematikou medzinárodného a európskeho práva. Zastupujeme klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva. Poskytujeme právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti európskeho práva, riešime spory súvisiace s nesprávnou implementáciou noriem európskeho práva do slovenského právneho poriadku.

Finančné právo

Pomôžeme Vám zvrátiť insolventnosť, či bankrot. „Hovoríme jazykom financií.“ V rámci finančného práva poskytujeme právne poradenstvo pri styku s bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami. Zastupujeme klientov pred daňovými úradmi, zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo aj v oblasti cenných papierov.

Práca a zamestnanie

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti pracovného práva. Poskytujeme právnu pomoc najmä pri vypracovaní pracovných zmlúv, riešime pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Zaoberáme sa ukončovaním pracovných pomerov, due diligence v oblasti pracovného práva, vypracovávame kolektívne zmluvy a interné predpisy. Zabezpečujeme klientom poradenstvo pri zodpovednostných vzťahoch v pracovnom práve.

Správne právo

Správne právo je oblasťou, v ktorej má naša kancelária bohaté skúsenosti. Zastupujeme klientov v správnom súdnictve, poskytujeme právnu pomoc v konaniach pred správnymi orgánmi, súdmi a verejnými inštitúciami. Naše služby zahŕňajú konzultácie a poradenstvo pri podávaní žiadostí, sťažností pri výzvach správnych orgánov a stanoviskách.

Zastupovanie v konaniach

Pri zastupovaní našich klientov pred súdmi kladieme dôraz najmä na pripravenosť a odbornosť. V rámci prípravy zabezpečujeme dôkladnú analýzu skutkového stavu, zhodnotenia rizík postavenia klienta, príprava procesnej stratégie a samozrejme konzultácia vo všetkých fázach konania. Právne služby poskytujeme pred všeobecnými súdmi, Najvyšším a Ústavným súdom SR a Európskym súdom pre ľudské práva.

Podpisovanie právnej zmluvy - ilustračný obrázok - JUDr. Margaréta Chlebová - Advokátska kancelária Bratislava

Prečo prísť práve za nami?

„Tajomstvo riešenia problému: nájsť tých, ktorí ho vyriešia.“

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a zohľadňujeme jeho špecifické potreby a požiadavky.

SPOĽAHLIVOSŤ

Naša práca je založená na precíznom a profesionálnom riešení problémov, pričom dodržujeme termíny a dohodnuté podmienky. To je základom spoľahlivosti.

SKÚSENOSTI V PRÁVACH

Máme dlhoročné skúsenosti v právnych službách, vďaka ktorým vám vieme pomôcť takmer v každej právnej oblasti.

VÝSLEDKY V PRÍPADOCH

Každému prípadu sa venujeme naplno a vidieť to na našich výsledkoch.

Law stories

Covid-19
Projektom Prvej pomoci začalo poskytovanie dočasných príspevkov na podporu udržania zamestnanosti a podporu SZČO počas vyhlásenej mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 v období od 13. marca 2020 do 31.12.2020.
Dočasná ochrana podnikateľov
Malý konkurz, alebo neformálna reštrukturalizácia – nové opatrenia zamerané na pomoc podnikateľskému prostrediu. Tieto sú súčasťou predkladaného návrhu zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý predstavilo ministerstvo spravodlivosti...